สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาเข้าค่ายได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดทักษะ ทัศนคติและเจตคติที่ดี เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยมีค่ายสำหรับเลือกใช้บริการ ดังนี้