สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
   สามารถรับนักเรียนได้ไม่เกิน 150 คน ครู อาจารย์ ผู้ควบคุม ไม่เกิน 26 คน (ชาย 8 คน,หญิง 18 คน)