ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ” รุ่นที่ 2
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
คิ๊ก อ็อฟ แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม
ผอ.อวท.รับมอบของขวัญจัดงานวันเด็กจากผู้ว่าประจวบฯ
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Marine intelligence: insightful journey กับมิติใหม่ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อวยพรปีใหม่ชาวหว้ากอ
การอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ”
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
ค่ายหว้ากอเน้นสร้างการคิดเป็นระบบ มีเหตุผล สร้างสรรค์ จินตนาการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
กิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนวัดโลกา จังหวัดสงขลา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หว้ากอปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีความรักในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตจัดค่ายวิทย์หว้ากอ
หว้ากอจัดการสร้างแนวคิดรวบยอดด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การลงมือทำซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หว้ากอส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนปลูกฝังให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
หว้ากอเน้นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
วิทยาศาสตร์น่ารู้ควบคู่ความสนุกสนานค่ายโรงเรียนกัลยาณชลรังสรรค มูลนิธิมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
>> View All