ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน "ลากกุ้งเคย"
กิจกรรมหลักสูตร “เยาวชน รักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
นิทรรศการวิชาการ TUPP Open House 2019 ปีการศึกษา 2561
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้างาน
ชาวหว้ากอร่วมแสดงความยินดีสมาชิกตัวน้อยครอบครัว "แสงนิล"
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14)
หว้ากอให้การต้อนรับและนำชม Mr. Richard whitehause รองประธาน BCRC (สมาคมนักดำถ้ำแห่งอังกฤษ)
ประชุมส่วนอำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หว้ากอเตรียมเคลื่อนที่ โครงการหว้ากอสัญจรON SCIENCE
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
หว้ากอเน้นการปลูกฝังสร้างแรงบรรดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
หว้ากอเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ค่ายหว้ากอเน้นสร้างการคิดเป็นระบบ มีเหตุผล สร้างสรรค์ จินตนาการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
กิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนวัดโลกา จังหวัดสงขลา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หว้ากอปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีความรักในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตจัดค่ายวิทย์หว้ากอ
หว้ากอจัดการสร้างแนวคิดรวบยอดด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การลงมือทำซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หว้ากอส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนปลูกฝังให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
หว้ากอเน้นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
>> View All