สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ จังหวัดยะลา
จำนวนผู้เข้าชม : 1413 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ จังหวัดยะลา จำนวน 81 คน ครู 10 คน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีละสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์