สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้ 23 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม การเีรียนรู้ดังนี้
1.กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ได้แก่ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย , ฐานบันทึกเกียรติยศ , ฐานโลกอนาคต , ฐานเมืองเด็ก , ฐานคมนาคมและขนส่ง , ฐานเปิดโลกพลังงาน , ฐานสวนวิทยาศาสตร์ , ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์ , ฐานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ , ฐานเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ , ฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ , ฐานโบราณสถาน , ฐานพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย , ฐานอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย , ฐานการแสดงทางวิทยาศาสตร์

2.กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ได้แก่ ฐานฟากฟ้า ณ หว้ากอ

3.กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฐานธรรมชาติศึกษา , ฐานนกและแมลง , ฐานทรัพย์จากแผ่นดิน & สวนหิน , ฐานระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล , ฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ , ฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ , ฐานเกษตรธรรมชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดค่าใช้่จ่ายในการศึกษาฐานการเรียนการสอน
สนใจจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานการตลาด 032-661104 ต่อ 15
หมายเหตุ : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)