စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မွုမ်ား

   စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းအားလူငယ္မ်ား၊တပည့္မ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္အမ်ားျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းဗဟုသုတ မ်ားဖလွယ္ျခင္း၊အေတြအက်ံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္းနွင့္စခန္း၌အခ်ိန္မ်ားအားအတူတူအသံုးခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရ န္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ဤသို့ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ေလ့လာလည္ပတ္သူမ်ား၏က်ြမ္းက်င္မွု၊ေကာင္းေသာစိ တ္သေဘာထားရွိနိုင္မွု၊အမ်ားနွင့္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္မွုတို့ကိုပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျပီးေခါင္းေဆာ င္ေကာင္း၊ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ေလ့လာသင္ယူနိုင္ပါသည္။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မွုမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
သိပၸံ၊နည္းပညာနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စခန္း                        မိသားစုစခန္း                              
  

ေနရာ

 
              ဝက္ခ္ဟာစခန္း၁                                                  ဝက္ခ္ဟာစခန္း၂