สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
   สามารถรับนักเรียนได้ 130 คน ครู อาจารย์ ผู้ควบคุม ไม่เกิน 16 คน (ชาย 5 คน,หญิง 11 คน)