ဥယ်ာဥ္သို့လည္ပတ္ျခင္း

   "ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္၊ဝက္ခ္ဟာမွဘုရင္မြန္ခ္ကတ္သိပၸံဥယ်ာဥ္"
သည္နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္နိုင္ေသာေနရာျဖစ္၍အပန္းေျဖစခန္းျဖစ္ရံုသာမကပညာေရးအရင္
းအျမစ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ျပီးေန့စဥ္မနက္၉နာရီမွညေန၄နာရီအထိပိတ္ရက္မရွိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ဝင္ေျကးအ
ျဖစ္လူျကီး၃၀ဘတ္နွင့္ကေလး ( အရပ္၁၂၀စင္တီမီတာေအာက္ ) ၂၀ဘတ္စီေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
*ဘုန္းေတာ္ျကီးမ်ား၊သာမေဏမ်ား၊သက္ျကီးရြယ္အိုမ်ား၊ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ဆင္းရဲခ်ိဳ့တဲ့သူမ်ားနွင့္လူ မႈဖူလံုေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားဝင္ေျကးေပးရန္မလိုပါ။
လည္ပတ္သူမ်ားစိတ္ျကိုက္ေလ့လာနိုင္ျပီးအဓိကလည္ပတ္သင့္ေသာစိတ္ဝင္စားစရာေနရာမ်ားမွာ ........
• ေရေအာက္ကမၻာ၏အံဖြယ္ဗဟုသုတမ်ားအားေတြ့ျကံဳေလ့လာနိုင္ျခင္း၊
• ဥယ်ာဥ္၏သမိုင္းအားေလ့လာနိုင္ျပီးဘုရင္မြန္ခ္ကတ္၏ရုပ္ထုအားအရိုအေသေပးနိုင္ျခင္း၊
•အာကာသခရီးသြားေရာက္၍ျကယ္တာယာမ်ားအားေလ့လာနိုင္ျပီးျပပြဲမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္နက
တ္တာယာမ်ားနွင့္အာကာသမွအံျသဖြယ္မ်ားအားေလ့လာနိုင္သိရွိနိုင္ျခင္း၊
အဖြဲ့ျဖင့္လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားသည္ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္လိုအပ္ပါကနွစ္ပတ္ျကိဳတင္၍ဒါရိုက္တာ၊
"ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္၊ဝက္ခ္ဟာမွဘုရင္မြန္ခ္ကတ္သိပၸံဥယ်ာဥ္" ၁၈၁ရြာအမွတ္၄၊ခေလာင္ဝဏ္ခရိုင္ခြဲ၊မူေယာင္ခရိုင္၊ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္၊၇၇၀၀၀။သို့လိပ္မူျပီးအေျက
ာင္းျကားရမည္။ဖက္စ္ေပးပို့ိုပါက၀၃၂၆၆၁၀၉၈ (သို့) ၀၃၂၆၆၁၇၂၆လိုင္းခြဲ၀သို့ဆက္သြယ္ေပးပို့နိုင္ပါသည္။