สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

      พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์     พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นตามแผนหลักของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการศึกษาด้วยตนเองจากนิทรรศการและกิจกรรมหลายๆ รูปแบบที่ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสได้ และนำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
       อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก่อสร้างในปี พ.ศ. 2542 – 2544 และสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม 2545 ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 163,230,000 บาท ซึ่งได้มีโครงการจัดสร้างนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในปี 2546 – 2547 โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 32,170,800 บาท ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศของแหล่งน้ำ มีสื่อบรรยายความรู้ไว้บริการ ผู้ชมสามารถศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งแหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำกร่อย และทะเล