สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

    เป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จมายังหว้ากอ มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านชายทะเล โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของค่ายหลวง
   เมื่อครั้งพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาพร้อมด้วยนัก ดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและฑูตานุฑูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 14 กันยายน 2525