ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่ง ความรู้เชิงวิชาการที่ เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ค่าเข้าชมนิทรรศการ ผู้ใหญ่ คน ละ 50 บาท เด็กคนละ 30บาท (ความสูงตั้งแต่ 91 - 135 เซ็นติเมตร หากสูงตั้งแต่ 136 เซ็นติเมตรขึ้นไป คิดค่าเข้าชม เท่ากับผู้ใหญ่)
*ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยสามารถเข้าชม ได้ตามอัธยาศัย
จุดท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดได้แก่
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์
กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม โปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยส่งถึง
หากต้องการสอบถามว่าได้รับ Fax. หรือไม่? ให้สอบถามที่032-661726 ต่อ 0 หรือ 032-661098