ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอสัญจร on science ในงานเปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์
ประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของการจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง
อวท.สร้างเครือข่ายกศน.ไร้ถัง กศน.อ.กุยบุรี
ประชุมหารืองานด้านยุทธศาสตร์และงานภารกิจหลักของส่วนอำนวยการ
หว้ากอร่วมอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล (STEM Online) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อวท.สร้างเครือข่าย กศน.ไร้ถัง
คณะท่านพลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง อดีตสังกัดกรมราชองครักษ์
หว้ากอจัดกิจกรรม กศน.ไร้ถัง สำนักงาน กศน. อำเภอปราณบุรี
การอบรมด้านการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
การประชุมจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม
โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้กับชุมชนและโรงเรียน
งานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน "ลากกุ้งเคย"
กิจกรรมหลักสูตร “เยาวชน รักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
นิทรรศการวิชาการ TUPP Open House 2019 ปีการศึกษา 2561
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้างาน
ชาวหว้ากอร่วมแสดงความยินดีสมาชิกตัวน้อยครอบครัว "แสงนิล"
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14)
1 2 3 4 ... ถัดไป »