การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ” รุ่นที่ 2
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
คิ๊ก อ็อฟ แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม
ผอ.อวท.รับมอบของขวัญจัดงานวันเด็กจากผู้ว่าประจวบฯ
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Marine intelligence: insightful journey กับมิติใหม่ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อวยพรปีใหม่ชาวหว้ากอ
การอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ”
ผอ.หว้ากอพร้อมคณะเข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หว้ากออวยพรและขอพรปีใหม่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชาวหว้ากอเข้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการ กศน.
คณะข้าราชการหว้ากอเข้าขอพรปีใหม่รองเลขาธิการ กศน.
ผอ.หว้ากอ เข้าขอพรปีใหม่รองเลขาธิการ กศน.
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ชนะเลิศจากการประกวดนานาชาติภายใต้ในหัวข้อ การปฏิวัติอาหาร รวม 21 เรื่อง
หว้ากอ ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดอบรมสำนักงานไร้ถังขยะ รุ่นที่ 3
การประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution)
คณะสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ หว้ากอ
1 2 3 4 ... ถัดไป »