แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบสอบถามออนไลน์นี้จัด ทําขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตร์พระ จอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซ ต์ต่อไป จึงขอความกรุณาจากท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ตรงกับความคิด เห็นของท่านมากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์นี้

  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
Ajax Loader