สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2023-06-09 14:36:10น.
จำนวนผู้เข้าชม : 150 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากิจกรรมค่าย เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 วัน 1 คืน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนนักรียน 26 คน และคณะครู 4 คน ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล ฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดูนก และกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว