สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-02-02 15:36:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 109 คน

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวิชาการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรัศมีสถาปนา จ.ปัตตานี จำนวน 29 คน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 104 คน และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนชุมพร จ.ชุมพร จำนวน 24 คน รวมคณะที่เข้าชม จำนวนทั้งสิ้น 157 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน