สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2
ประกาศเมื่อ 2022-03-03 14:47:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 237 คน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางวการศึกษารวมถึงสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตามสภาพการณ์ที่เหมาะสมต่อไป