ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว”
ประกาศเมื่อ 2019-04-29 13:42:42น.
จำนวนผู้เข้าชม : 41 คนนางสาวลัคนา ชำนาญกุล ตำแหน่ง ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญเป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว” ภายใต้ประสานความร่วมมือ ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบรรยายให้ความรู้ ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนเรศดำริ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คนภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์