ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านเนินพยอม
ประกาศเมื่อ 2018-06-06 09:01:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 91 คน


 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมเกมส์การละเล่น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านเนินพะยอม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในอนาคตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนควรมีภาพ / ส่วนส่งเสริมและบริการ
ข่าว / วรา แพใหญ่