ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
การอบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ 2017-10-11 09:50:46น.
จำนวนผู้เข้าชม : 107 คนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดการอบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ โครงการสรางกระบวนการคิดทางพลังงาน และพัฒนาวิชาชีพ ด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy For LifT) ระยะต่อเนื่อง วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่ / ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ