สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อมรมแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศเมื่อ 2016-03-29 09:39:07น.
จำนวนผู้เข้าชม : 589 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างอาชีพด้านพลังงานในชุมชน ภายใต้ โครงสร้างกระบวนการความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life)ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่