အေျခခံသင္ယူမွုမ်ား

   ပရာေခ်ာပ္ခီရီခန္းျပည္နယ္၊ဝက္ခ္ဟာမွဘုရင္မြန္ခ္ကတ္သိပၸံဥယ်ာဥ္မွအေျခခံသင္ယူမွု၂၃ခုအားအုပ္စု၃ခုခြဲ၍သင္ျကားေပးေနပါသည္။
၁။သိပၸံ၊နည္းပညာနွင့္စြမ္းအင္အုပ္စုထိုင္းနည္းပညာဖခင္အေျခခံ၊ဂုဏ္နွင့္ေက်ာ္ျကားမွုအေျခခံ၊အနာဂတ္ကမၻာအေျခခံ၊ကေလးျမိဳ့ေတာ္
အေျခခံ၊ဆက္သြယ္ေရးနွင့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးအေျခခံ၊ကမၻာ့စြမ္းအင္အားဖြင့္လွစ္ျခင္းအေျခခံ၊သိ
ပၸံဥယ်ာဥ္အေျခခံ၊ကြန္ပ်ဴတာကမၻာအားဖြင့္လွစ္ျခင္းအေျခခံ၊သိပၸံရြာအေျခခံ၊နည္းပညာအသက္ေမြး
ဝမ္းေျကာင္းအေျခခံ၊သိပၸံပညာလက္ေတြ့က်င့္သံုးျခင္းအေျခခံ၊ေရွးေခတ္ေနရာမ်ားလက္ေတြ့အေျခ
ခံ၊ထိုင္းသိပၸံပညာဖခင္အေျခခံ၊
ထိုင္းနည္းပညာဖခင္ပညာေရးအေျခခံ၊သိပၸံပညာစြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံအစရွိေသာသင္တန္းမ်ား
အားသင္ျကားေပးပါသည္။


၂။နကၡတ္ေဗဒနွင့္အာကာသအုပ္စု ဝက္ခ္ဟာေနရာမွမိုးေကာင္ကင္အားေလ့လာျခင္းအေျခခံ။

၃။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အုပ္စုသဘာဝအားေလ့လာျခင္းအေျခခံ၊ငွက္နွင့္ပိုးေကာင္မ်ားအေျခခံ၊ေျမယာနွင့္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားမွ
သယံဇာတမ်ားအေျခခံ၊ေဂဟစနစ္၊ကမၻာေျမ၊ေတာင္တန္းနွင့္ပင္လယ္အေျခခံ၊စိုထိုင္းေဒသအေျခခံ၊
ေရေနသတၲဝါျပတုိက္အေျခခံ၊လံုေလာက္ေသာစီးပြားေရးကိုအေျခခံေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအေျ
ခခံအစရွိေသာသင္တန္းမ်ားအားသင္ျကားေပးပါသည္။


သင္တန္းေျကးအေသးစိတ္
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ့ (ဖုန္း၀၃၂၆၆၁၁၀၄၊လိုင္းခြဲ၁၅၊၁၈)
အားဖုန္းေခၚဆို၍ျကိုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းျပဳနိုင္သည့္အျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္းစံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။။မနက္၈း၃၀မွညေန၄း၃၀အထိ၊တနလၤာေနမွေသာျကာေန့။(အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္ရုံးပိတ္သည္။)

သင္ယူျခင္းလုပ္ေဆာင္မွုပံုရိပ္မ်ား