ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ


นายเบญจพล พาลี

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนอำนวยการ

นางวนิดา พิมอุบล

รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าส่วนอำนวยการ
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวปิยกานต์ สุวรรณวัฒนะ

ครู คศ.3
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นายจันที วินทะไชย์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
หัวหน้างานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา

ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแผนงาน/โครงการ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์

ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายกรณิศ โอภาสพินิจ

ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางพีรนุช สุนทโรสถ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการและสารบรรณ
งานยานพาหนะ

นางสาวฐานะมาศ ประมงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ
การเงินและบัญชี

นางสาวปิยะรัตน์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบุคลากร
งานแผนงานและโครงการ

นางสุทิษา หัตถกรรม

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางดารณี ยุทธวารีชัย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาววรัทยา เสือสุมบุญ

นักวิชาการศึกษา
งานธุรการและสารบรรณ
งานกิจกรรมพิเศษ

นางศิริวรรณ สินทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานกิจกรรมพิเศษ

นางรัชนี แพใหญ่

นักวิชาการศึกษา
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์
งานธุรการและสารบรรณ

นางระวิวรรณ เทพจันทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานพัสดุ
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอุไรพร บุษรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและโครงการ

นายนพดลย์ คล้อยดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสุรกิจ บุญเกษ

เจ้าหน้าที่การเกษตร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสมพงษ์ เจริญชื่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายจักรกฤษณ์ กรุดทอง

นายช่างเทคนิค
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายนิคม กันเมล์

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายรังสรรค์ เผือกทอง

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายวรา แพใหญ่

นักประชาสัมพันธ
งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายทศพล หอมแม้น

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวาริท กิจหงวน

นักวิชาการศึกษา
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสันติชัย นิโกรธา

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายภัทรวุฒิ ภิญโญ

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวุฒิรัตน์ วะดี

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายอเสธ์ หวั่นวดี

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายนิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสมยศ สุวรรณพงศ์

วิศวกร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสุรพงศ์ พลศร

นายช่างเทคนิค
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายทรรศนะ บัญฑิตร์

เจ้าหน้าที่การเกษตร
งานอาคารสถานที่
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสรรเสริญ มีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณัฐฌา จวงจอง

พนักงานบริการ
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

เบญจมาศ สกุลลิ้ม

พนักงานบริการ
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวทีรา ชูใจ

พนักงานบริการ
งานการเงินและบัญชี

นายนเรศ รองเมือง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนวิชาการ

นางสาวธีธิมา โกณฑา

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนวิชาการ
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร

นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
งานศูนย์การเรียนรู้

นางสาวอภิรดี ชูผล

นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาวรัตนา ผเด็จพล

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
หัวหน้างานเพาะเลี้ยง
หัวหน้างานจัดหาและจัดแสดง
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นายจักรกฤษณ์ รากจันทึก

ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานคุณภาพน้ำ
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางณัฐพัชร จันทร์ดี

นักวิชาการศึกษา
งานคุณภาพน้ำ
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวดวงกมล ช่วยชูหนู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายณัฐพล ร่มแก้ว

นักวิชาการศึกษา
งานเพาะเลี้ยง
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวบุษยา เคลือแตง

นักวิชาการประมง
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
งานจัดหาและจัดแสดง

นายพงษ์ศักดิ์ สินทวี

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดง
งานคุณภาพน้ำ

นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดง
งานเพาะเลี้ยง

นายนิรันดร์ สว่างแวว

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดง
งานเพาะเลี้ยง

นายอภิชัย แก้วไฟ

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดง
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวสุภาวดี ขุนเมือง

นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
งานจัดหาและจัดแสดง

นางสาวอภิรดี ปานนิล

นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
งานเพาะเลี้ยง

นายภูมิเกียรติ จันทนานนท์

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดง
งานเพาะเลี้ยง

นายณัฏฐ์ ดีหริ่ง

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดง
งานคุณภาพน้ำ

ส่วนส่งเสริมและบริการ

นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ
หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวลัคนา ชำนาญกุล

ครู
หัวหน้างานกิจกรรมค่าย
หัวหน้างานบริการและฝึกอบรม

นายสุภสิทธิ์ ไชยมัชฌิม

ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนิทรรศการ

นางวสุมา ใจกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบริการและฝึกอบรม
งานกิจกรรมค่าย

นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล

นักวิชาการศึกษา
งานนิทรรศการ
งานกิจกรรมการศึกษา

นายปาณสาร อรชุน

นักวิชาการศึกษา
งานนิทรรศการ
งานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวสิริญญา งามระลึก

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมค่าย
งานบริการและฝึกอบรม

นางสาวศุภกานต์ ใจเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมค่าย
งานบริการและฝึกอบรม

นายณัฎฐกิตติ์ สุวรรณโมลี

นักวิชาการศึกษา
งานกิจกรรมการศึกษา
งานนิทรรศการ

นายเสกสรร วัจนรัตนากูล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานนิทรรศการ

นางสาวอัศวณี พิกุลทอง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
งานกิจกรรมค่าย

นางสาววรรณวิสาข์ อรรถมานะ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
งานกิจกรรมค่าย

นางสาวพัชยา อินทรโชติ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
งานกิจกรรมการศึกษา