ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :


นายเบญจพล พาลี

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนอำนวยการ

นายสินรัตน์ แก้วนิยม

ครู คศ.2
หัวหน้าส่วนอำนวยการ
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
หัวหน้างานบุคลากร
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกริชชัย บุญกอง

ครู คศ.2
หัวหน้างานแผนงาน/โครงการ
หัวหน้างานยานพาหนะ
หัวหน้างานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปิยกานต์ สุวรรณวัฒนะ

ครู คศ.2
หัวหน้างานการเงินและบัญช
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

นางนันทนา บุญกอง

ครู
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์

นายจันที วินทะไชย์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
หัวหน้างานเทคนิคและซ่อมบำรุง
หัวหน้างานผลิตและเผยแพร่

นางพีรนุช สุนทโรสถ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการและสารบรรณ
งานยานพาหนะ

นางสาวฐานะมาศ ประมงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานแผนงาน/โครงการ
การเงินและบัญชี

นางสาวปิยะรัตน์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบุคลากร
งานธุรการและสารบรรณ

นางวสุมา ใจกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานแผนงานและโครงการ
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นางสุทิษา หัตถกรรม

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางดารณี ยุทธวารีชัย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวทีรา ชูใจ

พนักงานบริการ
งานพัสดุ

นางศิริวรรณ สินทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานกิจกรรมพิเศษ

นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานกิจกรรมพิเศษ

นางรัชนี แพใหญ่

นักวิชาการศึกษา
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรมพิเศษ

นายวรา แพใหญ่

นักประชาสัมพันธ
งานผลิตและเผยแพร่
งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายนพดลย์ คล้อยดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2
งานอาคารสถานที่

นายสุรกิจ บุญเกษ

เจ้าหน้าที่การเกษตร
งานอาคารสถานที่


นายนิคม กันเมล์

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายรังสรรค์ เผือกทอง

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายทเนตร แสงนิล

พนักงานขับรถยนต์
งานยานพาหนะ

นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น

นักวิชาการศึกษา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานผลิตและเผยแพร่

นายทศพล หอมแม้น

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสันติชัย นิโกรธา

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายภัทรวุฒิ ภิญโญ

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวุฒิรัตน์ วะดี

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายอเสธ์ หวั่นวดี

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายนิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสมยศ สุวรรณพงศ์

วิศวกร
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสุรพงศ์ พลศร

นายช่างเทคนิค
งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวาริท กิจหงวน

นักวิชาการศึกษา
งานผลิตและเผยแพร่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรัทยา เสือสุมบุญ

นักวิชาการศึกษา
งานธุรการและสารบรรณ
งานบุคลากร

ส่วนวิชาการ

นายไพทูรย์ น้อมกล่อม

ครู คศ.4
หัวหน้าส่วนวิชากร
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นายเกียรติก้อง สุขเกษม

ครู คศ.3
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร

นักวิชาการศึกษา
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
งานศูนย์การเรียนรู้

นางระวิวรรณ เทพจันทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นายณรงศักดิ์ นามวนา

นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาวธีธิมา โกณฑา

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
หัวหน้างานคุณภาพน้ำ
หัวหน้างานวิจัย
งานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวลัคนา ชำนาญกุล

ครู
หัวหน้างานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ
หัวหน้างานจัดหาและจัดแสดง

นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
งานวิจัย

นายสมพงษ์ เจริญชื่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางณัฐพัชร จันทร์ดี

นักวิชาการศึกษา
งานคุณภาพน้ำ
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวพรวัฒนา เพชรโรจน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
งานวิจัย
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายณัฐพล ร่มแก้ว

นักวิชาการศึกษา
งานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ
งานคุณภาพน้ำ

นางสาวบุษยา เคลือแตง

นักวิชาการประมง
งานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ
<งานวิจัย
br />

นายพงษ์ศักดิ์ สินทวี

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ

นายศุภษร สติมั่น

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ

นางสาวจุไรพร อบเทียน

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์

นักวิชาการศึกษา
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายนิรันดร์ สว่างแวว

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ

นายอภิชัย แก้วไฟ

นักวิชาการประมง
งานจัดหาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
งานเพาะเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ

ส่วนส่งเสริมและบริการ

นางพิมรา นุชเจริญ

ครู คศ.3
หัวหน้าส่วนวิชาการ
หัวหน้างานบริการวิชาการและฝึกอบรม
หัวหน้างานฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ

ครู คศ.2
หัวหน้างานนิทรรศการ
หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวรัตนา ผเด็จพล

ครู คศ.3
หัวหน้างานกิจกรรมค่าย
หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย

นายณัฎฐกิตติ์ สุวรรณโมลี

นักวิชาการศึกษา
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
งานนิทรรศการ

นางประภากร ไหลล้น

นักวิชาการศึกษา
งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
งานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล

นักวิชาการศึกษา
งานนิทรรศการ
งานกิจกรรมการศึกษา

นายปาณสาร อรชุน

นักวิชาการศึกษา
งานนิทรรศการ
งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย

นางสาวสิริญญา งามระลึก

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมค่าย
งานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวศุภกานต์ ใจเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมค่าย
งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย

นายสรรเสริญ มีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรมค่าย
งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย