สอบถามและจองค่ายหว้ากอ


นางขวัญใจ ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางวนิดา พิมอุบล

รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปิยะกานต์ สุวรรณวัฒนะ

ครู คศ.3
1. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
2. หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ
3. หัวหน้างานแผนงานและโครงการ
4. หัวหน้างานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์

ครู คศ1
1. หัวหน้างานพัสดุ
2. หัวหน้างานยานพาหนะ

นายกรณิศ โอภาสพินิจ

ครู
1. หัวหน้างานการเงินและบัญชี
2. หัวหน้างานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการตลาด

นายองค์การ เกตุแก้ว

ครูผู้ช่วย
1. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายรังสรรค์ เผือกทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานยานพาหนะ

นายนิคม กันเมล์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
งานยานพาหนะ

นายนพดลย์ คล้อยดี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางศิริวรรณ สินทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานพัสดุ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานพัสดุ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวปิยะรัตน์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานบุคลากร
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอุไรพร บุษรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. งานแผนงานและโครงการ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอภิรดี ชูผล

นักวิชาการศึกษา
1. งานแผนงานและโครงการ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวฐานะมาศ ประมงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสุทิษา หัตถกรรม

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางดารณี ยุทธวารีชัย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายสรรเสริญ มีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์
1. งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางรัชนี แพใหญ่

นักวิชาการศึกษา
1. งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น

นักวิชาการศึกษา
1. งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวาริท กิจหงวน

นักวิชาการศึกษา
1. งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางพีรนุช สุนทโรสถ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานยานพาหนะ

นางสาวรัทยา เสือสมบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นายจักรกฤษณ์ กรุดทอง

นายช่างเทคนิค
1. งานอาคารสถานที่

นายวุฒิรัตน์ วะดี

วิศวกร
1. งานอาคารสถานที่

นายสุรกิจ บุญเกษ

เจ้าหน้าที่การเกษตร
1. งานอาคารสถานที่

นายทรรศนะ บัญฑิตร์

เจ้าหน้าที่การเกษตร
1. งานอาคารสถานที่

นางสาวอภิญญา โชติอุทยางกูร

นักวิชาการศึกษา
1. งานอาคารสถานที่
2. งานยานพาหนะ

นายทศพล หอมแม้น

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสันติชัย นิโกรธา

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสมยศ สุวรรณพงศ์

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายนิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายอเสธ์ หวั่นวดี

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายภัทวุฒิ ภิญโญ

วิศวกร
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายสุรพงศ์ พลศร

นายช่างเทคนิค
1. งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

กลุ่มวิชาการ

นางสาวรัตนา ผเด็จพล

ครู คศ.3
1. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
2. หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
4. หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
5. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ

นายธนาธร งามฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1. งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. งานพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ สื่อ
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

นางระวิวรรณ เทพจันทร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา

ครู
1. หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
2. หัวหน้างานจัดหาและจัดแสดง
2. หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
3. หัวหน้างานเพาะเลี้ยง

นายพงษ์ศักดิ์ สินทวี

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวอภิรดี ปานนิล

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวบารณี บำรุง

นักวิชาการประมง
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางสาวบุษยา เครือแตง

นักวิชาการประมง
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายภูมิเกียรติ จันทนานนท์

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานเพาะเลี้ยง

นายณัฏฐ์ ดีหริ่ง

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นางณัฐพัชร จันทร์ดี

นักวิชาการศึกษา
1. งานจัดหาและจัดแสดง
2. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ

นายณัฐพล ร่มแก้ว

นักวิชาการศึกษา
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว

นักวิชาการประมง
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นายเตชินท์ สว่างแวว

นักวิชาการประมง
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นายนราธิป ลีธีระ

นักวิชาการศึกษา
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

นายยุทธพงษ์ พรหมน้อย

นักวิชาการศึกษา
1. งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ
2. งานเพาะเลี้ยง

กลุ่มส่งเสริมและบริการ

นางสาวธีธิมา โกณฑา

ครู คศ.3
1. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ
2. หัวหน้างานนิทรรศการ
3. หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา
4. หัวหน้างานบริการวิชาการและฝึกอบรม
4. หัวหน้างานกิจกรรมค่าย

นายปาณสาร อรชุน

นักวิชาการศึกษา
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นายณัฎฐกิตติ์ สุวรรณโมลี

นักวิชาการศึกษา
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล

นักวิชาการศึกษา
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นายวรา แพใหญ่

นักประชาสัมพันธ์
1. งานนิทรรศการ
2. งานกิจกรรมการศึกษา

นายสมพงษ์ เจริญชื่น

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
1. งานนิทรรศการ

นางวสุมา ใจกล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
2. งานกิจกรรมค่าย

นางสาวศุภกานต์ ใจเดช

นักจัดการงานทั่วไป
1. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
2. งานกิจกรรมค่าย

นางสาวศิริญญา งามระลึก

นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
2. งานกิจกรรมค่าย