สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์ที่หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 863 คนโรงเรียนอนุบาลกาหลง จ.พัทลุง เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าย๑)   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้เข้าเรียนรู้ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๕.๓๐ น. โดย นางสาวรัตนา  ผเด็จพล  เป็นครูสอน ให้ความรู้กับนักเรียนดังกล่าวภาพ / โดยรัตนา ผเด็จพล

ข่าว / โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2