สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เปิดโลกคอมพิวเตอร์ที่หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1151 คนชาวค่ายหว้ากอ 2 จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางประภากร ไหลล้น นักวิชาการศึกษา เป็นครูสอน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555ภาพ / รัตนา เผด็จพล

ข่าว / วรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2