สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนแม่เมาวิทยา จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม : 871 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนแม่เมาวิทยา จังหวัดลำปาง ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข มีความเป็นประชาธิปไตย และที่สำคัญการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเป้าหมายของการเข้าค่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์