สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนปลูกฝังให้เยาวชนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
จำนวนผู้เข้าชม : 551 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัด นราธิวาส ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์นอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ และหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่