สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าชม : 754 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการจัดค่ายที่ให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสรรพสิ่งในระบบนิเวศ เข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งในโรงเรียน บ้าน และชุมชนใกล้เคียง และมีกระบวนการจัดค่ายที่จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การทดลอง  และการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่