สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ชาวค่ายจากโรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่
จำนวนผู้เข้าชม : 799 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนบ้านช่องพลี จังหวัดกระบี่ โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่