สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จ.ระนอง
จำนวนผู้เข้าชม : 748 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดทักษะ ทัศนคติและเจตคติที่ดี เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่