สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายหว้ากอจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน
จำนวนผู้เข้าชม : 791 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน.สุทธินอนุสรณ์ จังหวัดพังงา ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เติมความสนุกสนานด้วยเกมส์วิทยาศาสตร และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่