สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจุดประกายวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายวิทย์
จำนวนผู้เข้าชม : 788 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัดประสาทนิกร จังหวัดชุมพร เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่