สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าชม : 815 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และกระตุ้น ให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อไป