สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนิบงชนูปถัมภ์ จ.ยะลา
จำนวนผู้เข้าชม : 727 คนโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดค่ายวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการรัก และหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ณ ค่ายหว้ากอ ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2560