สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและและสิ่งแวดล้อมรร.ดาราสมุทร จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม : 867 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้มีความ สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม ให้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและและสิ่งแวดล้อมรร.ดาราสมุทร จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-17 แกันยายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr. ศุภกานต์ ใจเดช