สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันพฤหัสบดีครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-19 14:53:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 118 คน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก จำนวน 108 คน และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 159 คน รวมคณะที่เข้าชม จำนวนทั้งสิ้น 267 คนณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน