สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
ประกาศเมื่อ 2019-05-30 13:47:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 765 คนนพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและบริการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นทางทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจ รักที่จะเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงความสำคัญในความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์รวมทั้งทักษะและกระบวนการต่างๆ สร้างภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจากการทำกิจกรรมต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมในชีวิตประจำวันได้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกด้านอาสาพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายที่ดีร่วมกับชุมชน”ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์