ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ประกาศเมื่อ 2018-06-13 08:55:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 120 คน


 

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่