ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองเสือ
ประกาศเมื่อ 2018-06-11 14:03:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 99 คน


 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองเสือ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือการปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่