ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
ประกาศเมื่อ 2018-06-07 11:28:42น.
จำนวนผู้เข้าชม : 135 คน


 

เมื่อวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือการปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองภาพ / ส่วนส่งเสริมและบริการ

ข่าว / วรา แพใหญ่