ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
หว้ากอจัดกิจกรรมโครงการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2017 ครั้งที่ 13
ประกาศเมื่อ 2017-11-15 14:33:26น.
จำนวนผู้เข้าชม : 211 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2017 ครั้งที่ 13 โดยเป็นความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเน้นเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ภาพ / ข่าว โดยส่วนส่งเสริมและบริการ