ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 (Science Film Festival 2017)
ประกาศเมื่อ 2017-11-15 14:23:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 171 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “ยุคแห่งมนุษยชาติ” (ANTHROPOCENE) ให้แก่โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) จังหวัดเชียงรายซึ่งจะมุ่งเน้นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผลกระทบของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้มนุษย์ในยุคนี้ สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขภาพ / ข่าว โดยส่วนส่งเสริมและบริการ