สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 980 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2562 โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข มีความเป็นประชาธิปไตย และที่สำคัญการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเป้าหมายของการเข้าค่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทำกิจกรรมต่างๆ และสรุปบทเรียนโดยมีวิทยากร พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษาภาพ / ข่าว โดย งานการตลาดและประชาสัมพันธ์