สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ควบคู่ความสนุกสนานค่ายโรงเรียนกัลยาณชลรังสรรค มูลนิธิมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 763 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนกัลยาณชลรังสรรค มูลนิธิมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 โดยการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และได้พัฒนาทักษะ ทางด้านวิทยาศาสตร์พร้อมๆกับความสนุกสนาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโอกาสต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่