สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอขัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมจากภายในห้องเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 572 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จังหวัดสงขลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 สำหรับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการรัก และหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั่นยังเป็นการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่