สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายหว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 693 คน


 

โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนจำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมณ ค่ายหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติทดลอง เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ภาพ โดย งานค่าย

ข่าว โดย วรา แพใหญ่