สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านปลายศอก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 658 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปลายศอก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยเป็นการจัดค่ายที่ผสมผสานการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสรรพสิ่งในระบบนิเวศ เข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งในโรงเรียน บ้าน และชุมชนใกล้เคียง และมีกระบวนการจัดค่ายที่ จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การทดลอง  และการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดรูปแบบการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและการสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ผ่านฐานความรู้ที่นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของนิทรรศการประกอบการสาธิต  และเกมต่าง ๆ ที่ทางโครงการค่ายสัญจร ร่วมกับโรงเรียนจัดทำขึ้น จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวและเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการบริโภคและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนต่อการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้  ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

เครดิตภาพ / งานค่าย