สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบางเหรียง จ.กระบี่
จำนวนผู้เข้าชม : 741 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบางเหรียง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 ณ ค่ายหว้ากอ 2 โดยมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการศึกษาที่ไร้พรมแดน ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน และผู้เรียน จะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีภาพ / ข่าว โดยงานค่าย