สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 848 คนเยาวชนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ ค่ายหว้ากอ 2ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและแพร่

Cr. ศุภกานต์ ใจเดช