ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
 
ต้องการเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เก็บค่าเข้าชมในอัตรา ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท เด็กคนละ 20 บาท (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยเก็บค่าเช้าชมครั้งเดียว สามารถเยี่ยมชมได้ทั้งอุทยานฯ